Den fysiske og psykiske helsen til tenåringer er svært viktig både for det enkelte individ, og for samfunnet som helhet. Mye av det som skjer senere i voksenlivet er avhengig av utviklingen i tenårene, og det er viktig med gode forutsetninger for å yte på skole og privat.

To områder innenfor tenåringers helse som fortjener oppmerksomhet er inaktivitet og psykisk helse. Dessverre er mange tenåringer i for lite fysisk aktivitet, og det er også flere enn tidligere som får behandling for psykiske lidelser.

Inaktivitet blant norske tenåringer

Myndighetene anbefaler at barn og ungdommer skal være i fysisk aktivitet minimum 60 minutter hver dag. Blant seksåringer er en svært stor majoritet, omtrent 94 % for guttene, i fysisk aktivitet 60 minutter eller mer. Dessverre faller denne andelen raskt, og blant 15-åringer er det tilsvarende tallet omtrent 40 % for jenter og 50 % for gutter.

Inaktivitet er sannsynligvis et av de viktigste områdene hva gjelder den fysiske helsen til tenåringer. Dels vil det ha virkninger der og da, ikke minst i sammenheng med psykisk helse og velvære, men dessuten vil det kunne få langsiktige konsekvenser i forhold til sykdom senere i livet.

Flere tenåringer får behandling for psykiske lidelser

En økende andel av tenåringer får behandling for psykiske lidelser som angst, depresjon eller spiseforstyrrelser. Likevel er det usikkerhet rundt hvorvidt dette skyldes økt forekomst av psykiske lidelser, eller bedre systemer for å registrere og tilby behandling.

En stor majoritet av tenåringer vurderer også sin livskvalitet som god, til tross for at det ofte fremstilles i media som at tenåringer lever under et uholdbart press fra skolen, forventninger knyttet til kropp og mobbing i sosiale medier. Det er altså vanskelig å si hvorvidt det økte omfanget av behandling for psykiske lidelser er tegn på noe positivt (økt oppdagelse) eller negativt (økt forekomst av psykiske lidelser).